Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Có khả năng bị phát hiện Multifunctional Cheat

buivietthanh

New member
113 Team
Tham gia
30/6/20
Bài viết
13
Tất cả chức năng đều dùng phím tắt, để bắt đầu, nhấn [F1]
Để mở menu hack, nhấn [INSERT]
Bản dịch một số chức năng :
[F1] = Vẽ hộp
[F2] = Vẽ xương
[F3] = Khoảng cách
[F4] = Đạn đuổi (chắc thế :v)
[F5] = Xe bay [Dịch: Up & Down để di chuyển] [Dịch: Q & E to để điều khiển phương hướng]
[F6] = Nhảy cao
[PAGEUP] & [PAGEDOWN] - Điều chỉnh nhảy cao
[F7] = Chạy nhanh
[HOME][END] - Điều chỉnh tốc độ chạy
[F10] - Đéo giật
[ALT]+[F1] - English language

DOWNLOAD HACK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord : 123
nai xu`
 

host

New member
113 Team
Tham gia
15/7/20
Bài viết
7
[QUOTE = "mister bin, post: 278, member: 542"]
All functions use keyboard shortcuts, to start, press [F1]
To open the hack menu, press [INSERT]
Translation of some functions:
[F1] = Draw a box
[F2] = Drawing bones
[F3] = Distance
[F4] = Chasing bullets (probably: v)
[F5] = Flying car [Translate: Up & Down to move] [Translate: Q&E to control direction]
[F6] = High jump
[PAGEUP] & [PAGEDOWN] - Adjust high jump
[F7] = Run fast
[HOME] [END] - Adjust the running speed
[F10] - Don't jerk
[ALT] + [F1] - English language

DOWNLOAD HACK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord: 123
[/ QUOTE]
 

nhyca38

New member
113 Team
Tham gia
28/6/20
Bài viết
6
Tất cả chức năng đều dùng phím tắt, để bắt đầu, nhấn [F1]
Để mở menu hack, nhấn [INSERT]
Bản dịch một số chức năng :
[F1] = Vẽ hộp
[F2] = Vẽ xương
[F3] = Khoảng cách
[F4] = Đạn đuổi (chắc thế :v)
[F5] = Xe bay [Dịch: Up & Down để di chuyển] [Dịch: Q & E to để điều khiển phương hướng]
[F6] = Nhảy cao
[PAGEUP] & [PAGEDOWN] - Điều chỉnh nhảy cao
[F7] = Chạy nhanh
[HOME][END] - Điều chỉnh tốc độ chạy
[F10] - Đéo giật
[ALT]+[F1] - English language

DOWNLOAD HACK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord : 123
hay
 

Bomba3

New member
113 Team
Tham gia
1/8/20
Bài viết
3
[QUOTE = "AimZ, post: 37, member: 1"]
DOWNLOAD HACK
[/ QUOTE]
i want to try
 

Bomba3

New member
113 Team
Tham gia
1/8/20
Bài viết
3
[QUOTE = "AimZ, post: 37, member: 1"]
All functions use keyboard shortcuts, to start, press [F1]
To open the hack menu, press [INSERT]
Translation of some functions:
[F1] = Draw a box
[F2] = Drawing bones
[F3] = Distance
[F4] = Chasing bullets (probably: v)
[F5] = Flying car [Translate: Up & Down to move] [Translate: Q&E to control direction]
[F6] = High jump
[PAGEUP] & [PAGEDOWN] - Adjust high jump
[F7] = Run fast
[HOME] [END] - Adjust the running speed
[F10] - Don't jerk
[ALT] + [F1] - English language

DOWNLOAD HACK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord: 123
[/ QUOTE]
How can i try it
 

dead090171

New member
113 Team
Tham gia
8/7/20
Bài viết
9
[QUOTE = "Bomba3, โพสต์: 1792, สมาชิก: 1440"]
[QUOTE = "AimZ โพสต์: 37, สมาชิก: 1"]
[ATTACH = เต็ม] 5 [/ ATTACH]​
ฟังก์ชั่นทั้งหมดใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเริ่มกด [F1]
หากต้องการเปิดเมนูแฮ็คให้กด [INSERT]
การแปลฟังก์ชั่นบางอย่าง:
[F1] = วาดกล่อง
[F2] = การวาดกระดูก
[F3] = ระยะทาง
[F4] = การไล่กระสุน (อาจ: v)
[F5] = รถบิน [แปล: ขึ้นและลงเพื่อย้าย] [แปล: ถาม & ตอบเพื่อควบคุมทิศทาง]
[F6] = กระโดดสูง
[PAGEUP] & [PAGEDOWN] - ปรับการกระโดดสูง
[F7] = วิ่งเร็ว
[หน้าแรก] [สิ้นสุด] - ปรับความเร็วในการทำงาน
[F10] - อย่าฉุด
[ALT] + [F1] - ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด HACK

*** ข้อความที่ซ่อนอยู่: ไม่สามารถยกมา ***


รหัสผ่าน: 123
[/ QUOTE]
ฉันจะลองทำยังไง
[/ QUOTE]
 

dead090171

New member
113 Team
Tham gia
8/7/20
Bài viết
9
[QUOTE = "AimZ โพสต์: 37, สมาชิก: 1"]
ฟังก์ชั่นทั้งหมดใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเริ่มกด [F1]
หากต้องการเปิดเมนูแฮ็คให้กด [INSERT]
การแปลฟังก์ชั่นบางอย่าง:
[F1] = วาดกล่อง
[F2] = การวาดกระดูก
[F3] = ระยะทาง
[F4] = การไล่กระสุน (อาจ: v)
[F5] = รถบิน [แปล: ขึ้นและลงเพื่อย้าย] [แปล: ถาม & ตอบเพื่อควบคุมทิศทาง]
[F6] = กระโดดสูง
[PAGEUP] & [PAGEDOWN] - ปรับการกระโดดสูง
[F7] = วิ่งเร็ว
[หน้าแรก] [สิ้นสุด] - ปรับความเร็วในการทำงาน
[F10] - อย่าฉุด
[ALT] + [F1] - ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด HACK

*** ข้อความที่ซ่อนอยู่: ไม่สามารถยกมา ***


รหัสผ่าน: 123
 

rayroca22

New member
113 Team
Tham gia
1/8/20
Bài viết
1
[QUOTE = "AimZ, publicación: 37, miembro: 1"]
Todas las funciones usan métodos abreviados de teclado, para comenzar, presione [F1]
Para abrir el menú de pirateo, presione [INSERTAR]
Traducción de algunas funciones:
[F1] = Dibujar un cuadro
[F2] = Dibujo de huesos
[F3] = Distancia
[F4] = Persiguiendo balas (probablemente: v)
[F5] = Coche volador [Traducir: arriba y abajo para moverse] [Traducir: Preguntas y respuestas para controlar la dirección]
[F6] = salto de altura
[PAGEUP] y [PAGEDOWN] - Ajusta el salto de altura
[F7] = Corre rápido
[INICIO] [FIN] - Ajusta la velocidad de carrera
[F10] - No tirones
[ALT] + [F1] - idioma inglés

DESCARGAR HACK

*** Texto oculto: no se puede citar. ***


PassWord: 123
[/ CITA]
Tnx!!!
 

arerif3

New member
113 Team
Tham gia
3/8/20
Bài viết
1
[QUOTE = "AimZ, post: 37, member: 1"]
All functions use keyboard shortcuts, to start, press [F1]
To open the hack menu, press [INSERT]
Translation of some functions:
[F1] = Draw a box
[F2] = Drawing bones
[F3] = Distance
[F4] = Chasing bullets (probably: v)
[F5] = Flying car [Translate: Up & Down to move] [Translate: Q&E to control direction]
[F6] = High jump
[PAGEUP] & [PAGEDOWN] - Adjust high jump
[F7] = Run fast
[HOME] [END] - Adjust the running speed
[F10] - Don't jerk
[ALT] + [F1] - English language

DOWNLOAD HACK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord: 123
[/ QUOTE]
Still can use?
 

binsurynet

New member
113 Team
Tham gia
4/8/20
Bài viết
4
Tất cả chức năng đều dùng phím tắt, để bắt đầu, nhấn [F1]
Để mở menu hack, nhấn [INSERT]
Bản dịch một số chức năng :
[F1] = Vẽ hộp
[F2] = Vẽ xương
[F3] = Khoảng cách
[F4] = Đạn đuổi (chắc thế :v)
[F5] = Xe bay [Dịch: Up & Down để di chuyển] [Dịch: Q & E to để điều khiển phương hướng]
[F6] = Nhảy cao
[PAGEUP] & [PAGEDOWN] - Điều chỉnh nhảy cao
[F7] = Chạy nhanh
[HOME][END] - Điều chỉnh tốc độ chạy
[F10] - Đéo giật
[ALT]+[F1] - English language

DOWNLOAD HACK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord : 123
Tks
 
Top Bottom